Algemene Voorwaarden van Ace Letselschade Advocaten B.V.


Kantoor en opdrachten

Ace Letselschade Advocaten BV is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Alle opdrachten worden, met terzijde stelling van artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Ace Letselschade Advocaten BV met inachtneming van deze voorwaarden.

Reikwijdte en werking Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Ace Letselschade Advocaten BV en op alle rechtsverhoudingen van Ace Letselschade Advocaten BV met derden ongeacht of deze werkzaamheden worden verricht in de hoedanigheid van advocaat, (juridisch en niet juridisch) medewerker, bindend adviseur, mediator of anderszins. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van de cliënt, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

De bepalingen en voorwaarden, opgenomen in deze Algemene Voorwaarden, zijn mede gemaakt en bedongen voor en ten behoeve van de bestuurders en aandeelhouders van Ace Letselschade Advocaten BV, de bestuurders van die aandeelhouders en alle personen die voor Ace Letselschade Advocaten BV werkzaam zijn of waren, hetzij als partner, werknemer, adviseur, derde-opdrachtnemer, hetzij in enige andere hoedanigheid.

Beperking van aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Ace Letselschade Advocaten BV is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.
Indien en voor zover, om redenen die liggen buiten de specifieke omstandigheden van het dan voorliggende schadevoorval, geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de hiervoor bedoelde verzekering(en), is iedere aansprakelijkheid van Ace Letselschade Advocaten BV beperkt tot tweemaal het in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 25.000,00.

Inschakeling van derden

Indien voor een juiste uitvoering van de opdracht de inschakeling van derden wenselijk of noodzakelijk is, zal Ace Letselschade Advocaten BV hiertoe zoveel mogelijk tevoren overleggen met cliënt. Bij de keuze van deze derden zal Ace Letselschade Advocaten BV de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Ace Letselschade Advocaten BV is niet aansprakelijk voor fouten van deze derden of tekortkomingen in de nakoming van hun verbintenissen. Ace Letselschade Advocaten BV is gerechtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens cliënt te aanvaarden.

Vrijwaring

Cliënt vrijwaart Ace Letselschade Advocaten BV tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor cliënt zijn verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van Ace Letselschade Advocaten BV.

Berekening honorarium en declaratie van (buitengerechtelijke) werkzaamheden

Tenzij anders overeengekomen, is de cliënt aan Ace Letselschade Advocaten BV een honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van de aan de behandeling van de zaak bestede tijd en het voor de betreffende advocaat of juridisch medewerker geldende uurtarief dat periodiek door Ace Letselschade Advocaten BV wordt vastgesteld. De tarieven van de advocaten variГ«ren afhankelijk van hun ervaring en specialistische kennis.

De verrichte werkzaamheden worden in principe aan het begin van elk volgend kwartaal in rekening gebracht met een betalingstermijn van veertien dagen te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling wordt de debiteur geacht in verzuim te zijn en is Ace Letselschade Advocaten BV gerechtigd de wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.

Door Ace Letselschade Advocaten BV ten behoeve van cliënt betaalde belaste of onbelaste verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d.) wordt een percentage van het honorarium in rekening gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Archivering

Het betreffende dossier zal gedurende een periode van tien jaar na het afsluiten van de zaak in het archief van Ace Letselschade Advocaten BV worden bewaard. Na het verstrijken van deze termijn zullen het dossier en de zich daarin bevindende stukken zonder nadere aankondiging worden vernietigd.

Klachtenprocedure

Ace Letselschade Advocaten BV neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur en is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Voor de interne klachtenregeling wordt verwezen naar de ommezijde.

Toepasselijk recht

De rechtsverhouding tussen cliënt en Ace Letselschade Advocaten BV is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Zwolle.

Deze algemene voorwaarden worden standaard ter hand gesteld bij de opdrachtbevestiging, zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Zwolle onder nummer 3/2011 en kunnen tevens worden geraadpleegd op de website van Ace Letselschade Advocaten BV (www.ace-letselschade.nl). De voorwaarden liggen voorts ter inzage op het kantoor van Ace Letselschade Advocaten BV te Zwolle en worden op verzoek kosteloos toegezonden.