Interne klachtenregeling


Klacht over de dienstverlening?

Ons kantoor is er aan gelegen om u zo optimaal mogelijk van dienst te zijn. Desondanks zou de situatie zich kunnen voordoen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van de dienstverlening. Wij stellen het op prijs als u dat tijdig met ons bespreekt, opdat wij desgewenst een nadere toelichting kunnen geven en/of in de gelegenheid kunnen worden gesteld het probleem in onderling overleg en naar ieders tevredenheid op te lossen.

Hiernaast wijzen wij u op de interne klachtregeling zoals die binnen ons kantoor bestaat. Deze klachtregeling is op basis van de Richtlijn Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten tot stand gekomen.

Interne klachtprocedure

Indien u ontevreden bent over bijvoorbeeld de kwaliteit van de door ons kantoor geleverde dienst of de hoogte van een declaratie en er is hiervoor geen – naar uw oordeel – passende oplossing getroffen, dan kunt u uw bezwaren richten tot de klachtenfunctionaris van ons kantoor. U dient de schriftelijke klacht binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven bij haar in te dienen.

In overleg met u zal de klachtenfunctionaris haar best doen om zo spoedig mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem te vinden. Zij zal de oplossing schriftelijk aan u bevestigen. Mocht dit – naar uw oordeel – niet leiden tot een bevredigend resultaat, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur[1]. Tot deze actie kunt u pas overgaan nadat u uw bezwaren aan de klachtenfunctionaris heeft voorgelegd. Deze weg staat ook open wanneer hij niet binnen een maand schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.

Geschillencommissie[2] Advocatuur

Ons kantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur en is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Uw klacht kunt u tot uiterlijk 12 maanden (daarna vervalt deze mogelijkheid) na de datum van de schriftelijke reactie van de klachtenfunctionaris indienen bij:

De Geschillencommissie Advocatuur
Postbus 90600
2509 LP  Den Haag

U kunt bij deze instelling ook een exemplaar van het Reglement Geschillencommissie Advocatuur opvragen.

De Geschillencommissie Advocatuur doet voor particuliere cliënten uitspraak in de vorm van een bindend advies. De commissie is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie.

De Geschillencommissie Advocatuur is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000,00. Hogere schadeclaims kunt u uitsluitend voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim beperkt tot maximaal €10.000,00 en uitdrukkelijk afstand doet van het meerdere. Ons kantoor zelf kan ook onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.
De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie.
De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk. In zeer bijzondere gevallen is het nog wel mogelijk de zaak aan de gewone rechter voor te leggen.

 

[1] Op 1 april 1999 is deze regeling in het leven geroepen door de Nederlandse Orde van Advocaten. De regeling wordt uitgevoerd door De Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken in Den Haag.

[2] Het wettelijk geregelde toezicht en tuchtrecht waarborgt een correct beroepsmatig handelen van advocaten. De aard van de geschillenregeling is een ander: deze is bedoeld voor het beslechten van meningsverschillen over de kwaliteit van de dienstverlening of financiële aspecten en laat die wettelijk waarborgen.