Overslaan en naar de inhoud gaan

Het jaar 2020: relevante veranderingen voor de letselschadepraktijk


Het kerstdiner is inmiddels verorberd, de eerste goede voornemens alweer in gedachten gevormd en voor je het weet luid je het oude jaar uit en begint het nieuwe jaar 2020. Wat zal dit jaar ons gaan brengen? In ieder geval een aantal veranderingen voor de letselschadepraktijk. De meest in het oog springende zal ik hieronder bespreken.

Verkeer

Hogere straf voor ernstige verkeersdelicten

In mijn blog van 7 november 2019 benoemde ik dit al. De maximale straf voor gevaarlijk rijden gaat van 2 naar 6 maanden gevangenisstraf, ook in zaken zonder letsel of schade. Automobilisten die door roekeloos rijden een ernstig ongeluk veroorzaken, kunnen maximaal 6 jaar gevangenisstraf krijgen. Wat verandert er per 1 januari 2020? 

 • Automobilisten die onverantwoord inhalen, of op een andere manier het verkeer in gevaar brengen, kunnen een maximale gevangenisstraf van zes maanden krijgen. Dat was in 2019 nog twee maanden;
 • Automobilisten die andere weggebruikers de stuipen op het lijf jagen door opzettelijk meerdere verkeersregels aan hun laars te lappen, riskeren maximaal twee jaar gevangenisstraf. Ook al zijn er door toeval of geluk geen slachtoffers;
 • Veroorzaken zij met dit roekeloos rijgedrag wel een ernstig ongeluk, dan is een gevangenisstraf van maximaal zes jaar mogelijk;
 • De strafmaat gaat omhoog voor rijden onder invloed, doorrijden na een ongeval en rijden zonder geldig rijbewijs. Van drie maanden gevangenisstraf naar een jaar.

Medisch

Vanaf januari 2020 krijgen nabestaanden een wettelijk recht op inzage in het medisch dossier van een overleden patiënt

Huidige praktijk

Volgens bestaande rechtspraak kunnen nabestaanden nu soms ook al inzage krijgen in het medisch dossier. Bijvoorbeeld als de toestemming van de overleden patiënt daarvoor kan worden ‘verondersteld’.

Na de wetswijziging

Op grond van het nieuwe artikel 7:458a WGBO dient de hulpverlener inzage in of afschrift van gegevens uit het medisch dossier van een overledene te verstrekken als:

 • de overleden patiënt hiervoor bij leven schriftelijk of elektronisch toestemming heeft gegeven;
 • de nabestaande op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (‘Wkkgz’) een mededeling van de zorgaanbieder ontvangt dat een incident heeft plaatsgevonden;
 • de nabestaande een zwaarwegend belang heeft bij inzage, er voldoende concrete aanwijzingen zijn dat dit belang wordt geschaad en inzage noodzakelijk is voor de behartiging van dit zwaarwegend belang; of
 • de overleden patiënt jonger dan 16 jaar is.

Medische dossiers langer bewaard

Vanaf 1 januari 2020 wordt de wettelijke bewaartermijn van medische dossiers verlengd van 15 naar 20 jaar. De bewaartermijn loopt vanaf de laatste aanpassing van het dossier.

Arbeid

Hoogte en berekening transitievergoeding

De maximale transitievergoeding bij ontslag in 2020 is € 83.000. Of, als het bruto jaarsalaris hoger is dan € 83.000, maximaal een bruto jaarsalaris. Vanaf 1 januari 2020 heeft de werknemer vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding is – afhankelijk van de feiten en omstandigheden – een post die soms verrekend kan worden met de uitgekeerde schadevergoeding (zie Rechtbank Den Haag 16 april 2019).

AOW-leeftijd stijgt niet

De AOW-leeftijd gaat per 1 januari 2020 niet omhoog. Dat betekent dat de AOW-leeftijd 66 jaar + 4 maanden blijft, net als in 2019 het geval was.

Invoering Wet Arbeid in Balans

Werknemers met een vast contract hebben vaak betere arbeidsvoorwaarden en meer rechten dan flexibele werknemers. De regering wil deze kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner maken. Daarom krijgen oproepkrachten en payrollwerknemers meer zekerheid. Ook wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om een vast contract aan te bieden.

Wetsvoorstel verstrekking ongevalsrapport en wet arbeidsomstandigheden

Houd dit wetsvoorstel (dus nog geen wet vanaf 1 januari 2020!) in de gaten. Slachtoffers van een bedrijfsongeval zullen op grond van dit wetsvoorstel eenvoudiger afschrift ontvangen van het ongevalsrapport. Dat maakt een einde aan de huidige vertragende en de voor het slachtoffer belastende procedure van het verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Schade

Eigen risico wijzigt niet

Het eigen risico wijzigt niet in 2020 en blijft € 385,00.

Collectief naar rechter voor schadevergoeding bij massaschade

Burgers en bedrijven die massaal schade lijden, kunnen vanaf 1 januari samen naar de rechter om hun schade vergoed te krijgen. Door de Wet Afwikkeling van massaschade in een collectieve actie kan de rechter als volgt een collectieve schadevergoeding opleggen:  

 • De rechter stelt voor een grote groep mensen in 1 procedure vast of de veroorzaker aansprakelijk is en welke schadevergoeding de veroorzaker moet betalen.
 • De rechter bepaalt welke organisatie het meest geschikt is om de zaak te doen, als er voor 1 zaak meer belangenorganisaties zijn. De andere belangenorganisaties blijven bij de zaak betrokken.
 • Iedere belangenorganisatie moet aan strenge kwaliteitseisen voldoen (financiën en besturing).
 • De uitkomst van de procedure is bindend voor alle gedupeerden. Alleen gedupeerden die aan het begin van de procedure hebben gemeld dat zij niet gebonden willen worden, doen niet mee.

Richtlijnen van de Letselschade Raad

Alle richtlijnen blijven in 2020 ongewijzigd ten opzichte van 2019 met uitzondering van de Richtlijn Studievertraging. Die cijfers zien er in 2020 als volgt uit:

Categorie Normbedrag 2020 Normbedrag 2019
Basisschool € 6.300,00 € 6.125,00
vmbo en lbo € 14.475,00 € 14.125,00
havo, mbo, vwo € 17.265,00 € 17.175,00
hbo en wo € 21.400,00 € 20.875,00

 

Ik wens u allen, mede namens het team van Ace Letselschade Advocaten, een voorspoedig, gezond en veilig 2020 toe!

Corinne Jeekel