Overslaan en naar de inhoud gaan

Het medisch traject in letselschadezaken


Opvragen medische informatie
Tijdens de behandeling van uw letselschadedossier zal er medische informatie worden opgevraagd bij onder meer uw huisarts, de specialisten in het ziekenhuis en eventuele andere (para)medische behandelaars. U geeft uw advocaat hiervoor toestemming door het ondertekenen van een medische volmacht. In de meeste gevallen gaat het alleen om informatie over de situatie sinds ongeval. In sommige gevallen is het echter nodig om ook informatie over een periode vóór het ongeval op te vragen, zodat de situatie voor en na ongeval goed met elkaar vergeleken kan worden.

Inwinnen medisch advies
De medische informatie zal vervolgens aan onze medisch adviseur en de medisch adviseur van de aansprakelijke verzekeraar worden voorgelegd. Doel daarvan is om informatie te krijgen over de aard en ernst van uw letsel, maar ook over duur van het herstel. Dat laatste is van belang omdat uw letselschadedossier in beginsel pas kan worden afgewikkeld op het moment dat er sprake is van een zogenoemde medische eindsituatie. Dat betekent dat de medische situatie relatief stabiel is en er (voorlopig) geen wezenlijke veranderingen meer te verwachten zijn. U kunt dan weer volledig klachtenvrij zijn, maar in sommige gevallen is er sprake van blijvende klachten en/of beperkingen en zal er een percentage blijvende invaliditeit (B.I.) worden vastgesteld. Op basis van die situatie kan de schade dan, ook naar de toekomst toe, begroot worden. De medisch adviseur geeft daarom ook een prognose, meer specifiek de kans op verbetering of verslechtering, zodat daar bij de afwikkeling van uw dossier rekening mee kan worden gehouden. Aan de hand van de medische adviezen maken uw advocaat en de verzekeraar een juridische vertaalslag en wordt bepaald welke schade voor vergoeding in aanmerking komt.

Medische expertise
Indien er bijvoorbeeld sprake is van (ernstig) blijvend letsel, letsel waarvoor specifieke kennis nodig is of er met de wederpartij geen overeenstemming over de mate van blijvende invaliditeit bestaat, dan wordt er vaak besloten om een medische expertise te laten verrichten
Ook kan er in sommige gevallen onduidelijkheid of discussie bestaan over het causaal verband tussen de klachten en het ongeval. Als partijen hierover van mening blijven verschillen kan een onafhankelijk medische expertise nodig zijn om meer duidelijkheid te verkrijgen. 
In overleg met (de medisch adviseur) van de aansprakelijke verzekeraar wordt er een onafhankelijk arts benoemd aan wie een vraagstelling wordt voorgelegd. Deze arts is een andere arts dan uw behandelend arts. U wordt uitgenodigd voor een onderzoek en daarna zal de expertiserend arts een rapport schrijven met daarin zijn bevindingen. Het rapport zal eerst in concept aan u worden toegestuurd, waarna u gebruikt kunt maken van uw correctierecht (dat alleen ziet op het corrigeren van eventuele feitelijke onjuistheden) en/of blokkeringsrecht. Indien het rapport niet door u geblokkeerd wordt (blokkering zal slechts in zeer uitzonderlijke gevallen gebeuren) zal het rapport in concept naar beide medisch adviseurs worden gestuurd die in de gelegenheid worden gesteld opmerkingen te maken en/of aanvullende vragen te stellen. Vervolgens wordt het rapport definitief gemaakt. De uitkomst van een dergelijke expertise is voor beide partijen in beginsel bindend en vormt in de meeste gevallen een belangrijke basis voor de afwikkeling van uw letselschadedossier.

Heeft u vragen over het medisch traject in een letselschadedossier? Neemt u dan gerust contact met ons op.