Overslaan en naar de inhoud gaan

Ongevallen veroorzaakt onder invloed van alcohol of drugs deel II


Bijna exact een jaar geleden schreef ik een blog over de strafrechtelijke en civiele gevolgen van rijden onder invloed van alcohol of drugs. 
In die blog beschreef ik de zwaardere straffen die per 1 januari 2020 als wet zouden gaan gelden. Daarnaast stond ik stil bij de omstandigheid dat de autoverzekeraar eventuele uitgekeerde schadevergoeding op de dronken bestuurder kan verhalen op grond van artikel 15 lid 1 van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM).

Enkele weken geleden, 15 oktober 2020, werd een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland gepubliceerd die mij weer aan mijn blog deed denken.

Wat speelde er in die procedure? Univé is de verzekeraar van een Suzuki Alto waarbij de bestuurder onder invloed van alcohol een ongeval veroorzaakt. De bestuurder is niet de verzekeringnemer van Univé. De schade die is veroorzaakt beloopt € 105.000 en  wordt door Univé aan het betreffende slachtoffer uitbetaald. Dat is ook logisch en mogelijk omdat het slachtoffer op grond van de WAM een eigen en rechtstreeks vorderingsrecht heeft tegenover Univé. Terecht vordert Univé de uitgekeerde schadevergoeding (terug) van de dronken bestuurder.

Univé matigt de oorspronkelijke vordering overigens tot € 25.000. Dat is kennelijk een bewuste keuze, maar naar de onderliggende redenen kan ik slechts gissen. Mogelijk dat Univé vermoedt dat de gedaagde een kale kip is waardoor niet te verwachten is dat deze de volledige vordering zal kunnen betalen. Maar het kan ook zijn dat Univé advocatenkosten wil besparen. Immers, door de matiging naar € 25.000 is de kantonrechter bevoegd en dat betekent dat Univé niet verplicht is een advocaat in te schakelen. In deze procedure is een gerechtsdeurwaarder de gemachtigde van Univé en voert de procedure.

In de rechtszaak betwist de bestuurder de vordering van Univé. Hij voert aan dat hij zich niet heeft gerealiseerd dat hij niet verzekerd was. Tijdens de zitting geeft hij aan dat  hij niet wist dat in de polisvoorwaarden van de verzekering van Univé vermeld staat dat de schade niet verzekerd is als er sprake is van overmatig alcoholgebruik. 
Univé stelt daar (alleen) tegenover dat het een feit van algemene bekendheid is dat het verboden is te veel alcohol te drinken en dat een verzekeraar daartegen geen dekking biedt.

De kantonrechter volgt deze stelling van Univé niet en voert daarbij aan dat het op grond van rechtspraak van de Hoge Raad uit 2006 en 2015 niet als een feit van algemene bekendheid kan worden beschouwd dat een verzekeraar van een auto geen schade vergoedt als die schade is ontstaan terwijl de bestuurder onder invloed van alcohol was.

De vordering van Univé wordt hierdoor afgewezen.
Het is onbestaanbaar dat WAM-verzekeraars een verhaalsrecht wordt ontzegd jegens bestuurders die onder invloed van alcohol (of drugs) schade veroorzaken puur en alleen omdat 14 jaar geleden door de Hoge Raad is geoordeeld dat het algemene publiek niet bekend is met een dergelijk verhaalsrecht.

Ik nam een proef op de som en toetste ‘rijden onder invloed schade’ in op Google en stuitte op 891.000 (!!) resultaten waarin duidelijk wordt gemaakt dat verzekeraars de schade in dat soort gevallen verhalen op de veroorzaker. 
Is dat verhaalsrecht dan nog steeds bij het algemene publiek niet bekend???

Het is een feit van algemene bekendheid dat iemand, die onder invloed van alcohol verkeert, niet meer tot behoorlijk rijden in staat moet worden geacht en zelfs zodanig dat het rijden hem bij wet of van overheidswege is verboden. In het verlengde daarvan moet het wat mij betreft ook als een feit van algemene bekendheid worden beschouwd dat in dat geval ook, wanneer schade wordt veroorzaakt, deze voor rekening komt van de betreffende bestuurder die onder invloed van alcohol verkeert. 
Dit staat immers uitvoerig op voor ieder via elke zoekmachine toegankelijke bronnen. 

Het kan niet zo zijn dat dronken bestuurders er met deze argumentatie kennelijk zo makkelijk mee wegkomen.

Dus Univé: ga in hoger beroep!
Het is mij niet bekend of hoger beroep is aangetekend maar ik hoop dat Univé dat wel gaat doen (de beroepstermijn is nog niet verstreken) en in hoger beroep veel uitvoeriger verweer voert dan in eerste aanleg is gebeurd.

En overheid en WAM-verzekeraars: start campagnes!
Want mocht nog getwijfeld worden of het inmiddels een feit van algemene bekendheid is: start dan voor de zekerheid campagnes waaruit duidelijk blijkt: 

Schade veroorzaakt met drank op achter het stuur? Dat is pas echt balen!
Want de autoverzekeraar zal elke cent op je verhalen!