Overslaan en naar de inhoud gaan

Schadevergoeding en een bijstandsuitkering


Schadevergoeding en een bijstandsuitkering

Inleiding

Het regelen van schades van mensen die een bijstandsuitkering ontvangen is niet altijd eenvoudig. Dat wordt veroorzaakt door de vermogenstoets die de gemeente uitvoert. Indien het vermogen boven een bepaalde vermogensgrens uitkomt, bestaat er geen recht meer op een bijstandsuitkering. Zowel spaargeld of andere waardevolle bezittingen kunnen hierbij worden meegenomen. Het ontvangen van een schadevergoeding kan er dan ook toe leiden dat het recht op een bijstandsuitkering vervalt en het slachtoffer met die schadevergoeding moet voorzien in zijn levensonderhoud. Dat is vanzelfsprekend niet de bedoeling, omdat die schadevergoeding bedoeld was voor gemaakte kosten als gevolg van het ongeval of bijvoorbeeld geleden immateriële schade.

 

Vermogensvrijstelling 2021

In 2021 is het maximaal vrijgesteld vermogen voor alleenstaande ouders en mensen met een gezamenlijke huishouding € 12.590,00. Voor alleenstaanden is dat € 6.295,00. Indien een slachtoffer recht heeft op een schadevergoeding die uitstijgt boven dit bedrag, dient er goed gekeken te worden naar een passende oplossing. Voor “gewone” letselschadevergoedingen geldt namelijk geen volledige uitzondering op de vermogenstoets. In de wet, meer specifiek artikel 31 lid 2 sub m PW, is echter wel bepaald dat gemeenten een discretionaire bevoegdheid hebben om beleid op dit punt te bepalen. Dit betekent dat een letselschadevergoeding kan worden vrijgelaten “voor zover dit vanuit het oogpunt van bij­standsverlening verantwoord is”. Dit criterium kan per gemeente verschillend worden ingevuld.

 

Gemeentelijk beleid

Dat het voornoemde criterium door gemeenten verschillend kan worden ingevuld blijkt ook wel in de praktijk. Elke gemeente gaat verschillend om met het vrijlaten van letselschadevergoedingen. Dat betekent dat er in elk concreet geval goed onderzoek moet worden gedaan naar de beleidsregels van de betreffende gemeente. Dat blijkt vaak lastig, omdat veel gemeenten geen dan wel weinig specifieke beleidsregels hebben opgesteld op dit punt. Het komt erop neer dat in veel gevallen in ieder geval het smartengeld (ten behoeve van de immateriële schade) volledig of deels wordt vrijgelaten van de vermogenstoets. Beleidsregels over overige (materiële) schadeposten zijn vaak niet geformuleerd.

 

Rechtspraak

Uit de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB), het hoogste rechtsorgaan in bestuursrechtelijke zaken, kunnen wel een aantal algemene regels worden gedestilleerd met betrekking tot het vrijlaten van overige schadeposten. Verlies aan verdienvermogen geleden in de periode dat het slachtoffer een bijstandsuitkering genoot wordt in beginsel volledig verrekend. Daarnaast wordt een materiële schadevergoeding waar geen kosten tegenover staat in de meeste gevallen niet vrijgelaten. Hetzelfde geldt voor toekomstige schadeposten. Het is daarom van belang om in een schadestaat heel concreet alle gemaakte kosten vast te leggen, zodat de gemeente inzage geboden kan worden in de exacte omvang van de schadeposten en de schadevergoeding die daarvoor is uitgekeerd. Kunnen die schadeposten en die schadevergoeding tegen elkaar weg worden gestreept, dan zal dat in de meeste gevallen geen problemen opleveren.

 

Schadevergoeding en bijstandsuitkering in de praktijk

Indien u een bijstandsuitkering ontvangt en u heeft recht op schadevergoeding, zal uw advocaat dit gedurende de behandeling van uw dossier goed in het oog houden en telkens naar passende oplossingen zoeken zodat u uw bijstandstuitkering – waar mogelijk – behoudt. Er zal worden gekeken naar de van toepassing zijnde beleidsregels van uw gemeente en zo nodig zal er contact worden opgenomen met de gemeente om te overleggen of afspraken te maken. U dient de gemeente op de hoogte te stellen en houden van de ontvangen schadevergoedingen en uw advocaat zorgt dat er een concrete schadestaat is die u daarbij kunt overleggen. Verder zal er naar andere passende oplossingen gekeken worden, bijvoorbeeld vergoeding van schade in natura (alhoewel daar ook terughoudend mee moet worden omgegaan zoals blijkt uit dit recente nieuwsbericht of een periodieke afwikkeling. Tot slot – maar niet onbelangrijk – zal er eventueel een arbeidsdeskundige worden ingeschakeld die u kan begeleiden bij de re-integratie. Als dat kan leiden tot betaalde arbeid, lost dat het probleem van schadevergoeding in combinatie met een bijstandsuitkering – in ieder geval naar de toekomst toe – volledig op.